Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania 


Wykaz osób odpowiedzialnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie za udzielanie informacji o stanie przyjmowania spraw oraz kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. 

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi. 

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Zespołu pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do osób wyznaczonych przez Kierowników Zespołów do udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania: 

Zespół do spraw zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.

Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony  zwierząt
Lek. Wet. Katarzyna Dudzińska-Salamon
tel. 33 85-20-626
e-mail: cieszyn.piw@.wetgiw.gov.pl 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Wiktoria Dziadek

mgr inż. Justyna Stańczyk
tel. 33 85-20-626
e-mail: cieszyn.piw@.wetgiw.gov.pl 

Zespół do spraw bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
Dr n. rol. Mirosław Kuczyński
tel. 33 85-20-626
e-mail: cieszyn.piw@.wetgiw.gov.pl 


Zespół do spraw finansowo – księgowych
Główny Księgowy mgr Joanna Sojka
tel. 33 85-20-626
e-mail: cieszyn.piw@.wetgiw.gov.pl