Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach 


W Powiatowym  Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie prowadzone są centralne rejestry :

a)  skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza Weterynarii i  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Cieszynie

b)  rejestr aktów prawnych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

b)  zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii.

c)  wydanych upoważnień.

d)  wydanych pełnomocnictw.

e)  wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

f)  umów zawartych z lekarzami

f)  wniosków o udostępnienie informacji publicznej

g)  poczty przychodzącej.

h)  poczty wychodzącej

i)  rejestr wyników badan


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

Nadzorowane rejestry:

1. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 

2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 753) 

3. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. 

4. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

5. Lista zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 

6. Lista zakładów sektora utylizacyjnego strona :  WWW.wetgiw.gov.pl

7. Rejestr Podmiotów Paszowych strona : WWW.wetgiw.gov.pl

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. rejestr przewoźników

2. rejestr podmiotów nadzorowanych