Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Przyjmowanie skarg i wniosków 


Sprawa:
Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Powiatowym  Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie.

Przedmiot sprawy:
Rozpatrzenie skarg lub wniosków wniesionych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie.

Katalog rozpatrywanych skarg i wniosków : 
Skargi i wnioski rozpatrują i załatwiają właściwi - w zależności od treści skargi lub wniosku - kierownicy Zespołów Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami obejmującymi sprawy  w ramach  zadań realizowanych przez  Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii w Cieszynie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. "Skargi i wnioski" oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 
      
Wymagane dokumenty :
Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.
    
Opłata :
Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
    
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków :

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie .  
Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie należy do Zespołu ds. administracyjnych w PIW Cieszyn  w ramach realizowanych  zadań .
    
Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków :


1.  W  Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są w każdy poniedziałek  w godzinach od 14:00  do  15:00 

2.  Na  tablicy  ogłoszeń,  w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje

      a) o godzinach pracy  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.
      b) o terminach  przyjmowania  interesantów  w  sprawach skarg i  wniosków  przez kierownictwo i pracowników  pracy  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.

 

Skargi i wnioski rozpatrują oraz załatwiają kierownicy  Zespołów Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków :
Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Miejsce przechowywania skarg i wniosków :
Oryginalna dokumentacja dotycząca rozpatrzonych spraw przechowywana jest wraz z rejestrem skarg i wniosków.