Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.piwcieszyn.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
brak mapy serwisu


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Antkiewicz, adres poczty elektronicznej cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338520626. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Opis dostępności wejścia do budynku.
- Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie posiada jedno wejście poprowadzone schodami. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.
Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
-Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań
-Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
-Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
-Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.Załączniki


:
raport o dostęp...
Szczegóły pliku
Nazwa: raport o dostępności 2020.pdf
Opis: Raport o dostępności 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-21 07:28:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Miklar Radosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf