Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie

 

Powiatowy Inspektorat weterynarii w Cieszynie jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7,30 do 15,30

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 Kpa).

 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej określonych terminach organ obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).

 

Podanie można złożyć osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną : cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl 

lub przez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  na platformie e PUAP :

http://epuap.gov.pl