Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Biuletyn   Informacji   Publicznej

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.


1) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie jest obowiązany: 

-   poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,

-  dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,

-  poinformować o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie

   przetworzenie nastąpiło.

2) Powiatowy  Inspektorat Weterynarii w Cieszynie nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi  inaczej. 

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty 

Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania  do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia , a od decyzji organu wyższego stopnia  skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji, 

2) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania − do złożenia sprzeciwu od oferty do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy.  Po otrzymaniu sprzeciwu Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia , a od decyzji organu wyższego stopnia − skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji. 

 

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Dz.U 2012 poz. 94
  • http://isap.sejm.gov.pl