Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej - wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. wyróżnienie odnośników,
 4. skip linki dla urządzeń czytających
 5. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator do spraw dostępności  Joanna Antkiewicz adres poczty elektronicznej cieszyn.piw@wetgiw.gov.pl lub tel. 338520626. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie posiada jedno wejście poprowadzone schodami. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań
  Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

Raport o dostępności 2020